1. امیر توانانجار , مهدی فیضی , بررسی عوامل موثر بر تغییرات مصرف فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی ایران 1375-1390 , دهمین همایش بین‌المللی انرژی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
  2. امیر توانانجار , مهدی فیضی , بررسی تغییرات مصرف برق بخش خانگی ایران با استفاده از روش تحلیل تجزیه شاخص , دهمین همایش بین‌المللی انرژی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴