1. حامد صاحب هنر , محمدرضا لطفعلی پور , محمود هوشمند , مهدی فیضی , مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC) , نظریه های کاربردی اقتصاد , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۸۷-۱۱۸
  2. شکوفه سادات اشرف زاده , سید محمدجواد رزمی , محمدرضا لطفعلی پور , مهدی فیضی , بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیها , نظریه های کاربردی اقتصاد , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱-۲۰