1. پروین تشکری صالح , مهدی خداپرست مشهدی , مهدی فیضی , بررسی تاثیر تجربه پس انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۶۹-۸۹
  2. پروین تشکری صالح , مهدی خداپرست مشهدی , مهدی فیضی , بررسی تجربی و نظری تاثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره ای افراد , تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران , دوره ( ۵۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۵۲۷-۵۴۹
  3. حامد صاحب هنر , محمدرضا لطفعلی پور , محمود هوشمند , مهدی فیضی , مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC) , نظریه های کاربردی اقتصاد , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۸۷-۱۱۸
  4. شکوفه سادات اشرف زاده , سید محمدجواد رزمی , محمدرضا لطفعلی پور , مهدی فیضی , بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیها , نظریه های کاربردی اقتصاد , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱-۲۰